k6福利第一专业官网导航

k6福利第一专业官网导航

结成弹丸,挡住糟粕,止于其旁漏下清水也,必极臭。商陆花阴干百日,为末,暮服方寸匕。

曰∶谓浮为虚者,必浮而兼虚者乃名之,非浮即可名虚也。或疑泽泻泄肾,昧矣。

 再按赵以德谓疝有二,不必小腹痛引睾囊乃名疝,但心腹痛即名为疝。 如人之徐行而歇也。

精华日脱,邪气乃并。 弦数多热,弦迟多寒。

循衣摸床,撮空理线,扬手掷足,此神去而魂乱也,死。 郁则不复浮畅,故脉多沉。

即六味丸加肉桂、附子各一两。 或短气悸乏,或复自汗。

Leave a Reply